uturururu

47 tekstów – auto­rem jest utu­ruru­ru.

Bo w dzi­siej­szych cza­sach można dużo. Można pat­rzeć, a nie widzieć. Można słuchać, lecz nie słyszeć. Można iść obok, a jed­nak osobno. 

myśl • 26 czerwca 2014, 23:45

Nowy rozdział

Ko­lej­ny raz biorę do ręki pióro
po­now­nie kładę przed sobą czystą kartkę
chcę pi­sać, tworzyć, marzyć
lecz his­to­ria się powtarza
his­to­ria no­si two­je imię
brak we­ny ma twoją twarz

Jak długo jeszcze będziesz
po cichu, mimochodem
ile jeszcze dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2014, 00:32

pani W.

kiedy szła ulicą
po­zos­ta­wał za nią
ciepły pod­much wiatru

kiedy się uśmiechała
słońce świeciło ni­by jaśniej
pro­mieniami obej­mując okolicę

kiedy mówiła
jej me­lodyj­ny głos
był niczym słowiczy śpiew

kiedy roz­glądała się dookoła
zielo­nym wzrokiem
ma­lowała tra­wy i drzewa

kiedy uno­siła głowę
niebo sta­wało się bezchmurne
bar­dziej błękitne

kiedy się spóźniała
wszys­cy wycze­kiwa­li jej
niecier­pli­we z nadzieją

kiedy przychodziła
wi­tali ją radośnie
chcąc być jak najbliżej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 marca 2014, 19:17

marzenia

za­mykasz oczy
i znikasz
w krainie marzeń
w wy­myślo­nym świecie
w którym masz wszystko
jes­teś tym kim chcesz być
ot­rzy­mujesz to cze­go pragniesz
nie ma granic
przeszkód
i problemów
których nie pot­ra­fisz pokonać
w tej krainie
sny się spełniają
mod­litwy zos­tają wysłuchane
ty uśmie­chasz się częściej
jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 grudnia 2013, 23:14

ten dzień

ta­ki zwykły dzień
ta­kie ni­by nic
pro­za życia
bez zbędnych uniesień
ru­tyno­we czynności
wy­kona­ne mechanicznie
bez roztrząsania
bez wpro­wadza­nia zmian
bez roz­myślań nad sensem

wys­tar­czyła chwila
je­den krótki moment
spot­ka­nie oczu
nieśmiały uśmiech
de­likat­ny uścisk ręki
pier­wsze 'cześć'
wy­powie­dziane może zbyt cicho
i bez jej zgo­dy wręcz mimowolnie
wszys­tko się zmieniło

... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2013, 23:53

tu i teraz

stoimy pośrod­ku sali
mu­zyka w tle gra
ta noc jest tyl­ko nasza
in­ni odeszli w kąt
świat nie istnieje
zat­rzy­mał się czas
tam na zewnątrz nie ma nic
liczy się tu i teraz
tyl­ko to jest ważne
więc od­rzuć na bok
swe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 października 2013, 17:19

* * *

sta­roć od­na­leziony pod­czas porządków na komputerze...

Ta miłość, choć krótka
Na zaw­sze po­zos­ta­nie w mym sercu.
Przyszła tak nagle,
Za­tonęłam w oczach Twych
I już wie­działam: nie chcę ratunku
Lecz Ty…

Od­szedłeś, nie mówiąc słowa
Wciąż nie wierzę, że to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2013, 15:17

trzy

jeszcze parę chwil temu
bez­tros­ko wi­tały każdy dzień
który był nową przygodą
ba­wiły się życiem
nie było dla nich niemożliwego
nie is­tniały granice
wciąż z uśmie­chem na twarzy
pra­cowały na wspomnienia
tańczyły do upadłego
z ra­dością dziecka
od­kry­wały to co nowe
i choć ba­jowe życie
odeszło wraz z latem
one wciąż z uśmiechem
idą dalej
trzy wspaniałe
niezwyciężone

moim kocha­nym E. i D.
dziękuję za te wakacje! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 września 2013, 18:23

nie koniec

pa­pieros cicho tli się w dłoni
w głowie wiele niepoukłada­nych myśli
i ona pat­rząca w ciem­ne niebo
nie umiejąca poskładać tego
co się rozpadło
chciałaby pójść naprzód
w stronę słońca
ale wciąż tkwi w miejscu
w tym sa­mym w którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 sierpnia 2013, 12:50

* * *

pat­rzysz w gwiazdy
w które ona też patrzy
myślisz o niej
jak do­tykałeś jej ostatnio
trzy­małeś moc­no za rękę
w pa­mięci masz
de­likat­ne muśnięcie ust
ciche pożegnanie
chciałeś powiedzieć
jak bar­dzo jest ważna
że jest częścią two­jej duszy
lecz strach wciąż ścis­ka ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 sierpnia 2013, 10:33
uturururu

http://prostymislowami.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uturururu

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 czerwca 2014, 23:45uturururu do­dał no­wy tek­st Bo w dzi­siej­szych cza­sach [...]